Blog updates

Latest news & updates
Sherbimet dhe programet baze

Kursi i Aftësive për Jeten

6 Korrik, 2017
 • Kursi i quajtur ”Kursi i Aftsive për Jeten -ose Life Skills Course” synon që përmes përdorimi të Lojës, Sporteve, kreativitetit të zhvillojë dhe nxisë aftësitë  për jetën për fëmijët nga mosha 6 vjec + .
 • Aftësitë tek fëmijët zhvillohen në një mënyrë tërësore: mendore- emocionale –fizike –

Grupi targetuar:

 • Fëmijët 6-14 vjec
 • rinjtë 15-18 vjec
 • Sipas grupmoshës
 • 4-6 vjec, 7-10 vjec, 11-12 , 12-14
 • Pjesëmarrja: 12 fëmijë për grup

Aftësitë zhvillohen tek fëmijët & te rinjte.

Aftësitë mendore

 •  Përqëndrimi, vëzhgimi 
 •   menduarit kritik dhe strategjik
 •  Ndërmarrja e iniciativës, vendim-marrja
 • menduarit krijues dhe imagjinata
 •  Kujtesa
 •  Relaksimi dhe shkëputja
 •  Vetëdijshmëria  

Aftësitë psiko-sociale (Ndjenjat 

 •  Besimi tek vetja dhe tek tjerët
 •  Respekti për veten dhe për tjetrin
 •  Bashkëpunimi
 •  Komunikimi
 •  Empatia
 •  Përgjegjësia
 •  Loja e ndershme 
 •  Shprehja e emocioneve
 •  Menaxhimi i problemeve dhe konflikteve
 •  Përshtatja dhe fleksibiliteti.

Aftësitë fizike

 •  Kordinimi dhe shkathtësia 
 •  Shpejtësia
 •  Forca 
 •  Rezistenca dhe qëndrueshmëria
 •  Flexibilteti 
 •  Reagueshmëria
 •  Ritmi 
 •  Ekulibri
 •  Saktësia
 •  Vetëdijshmëria për trupin